K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.03.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Zasady i formy udzielania pomocy społecznej

  Pomoc społeczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015, poz.163 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych ( rozporządzeń) do ustawy.

  Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP
  • niektórym cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium RP

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

  •   ubóstwa;
  • sieroctwa;
  • bezdomności;
  • bezrobocia;
  • niepełnosprawności;
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  • przemocy w rodzinie;
  • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  • alkoholizmu lub narkomanii;
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej;

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł ( netto), zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (netto), zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”
   przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów społecznych wymienionych wyżej ( wskazanych w art. 7 pkt 2–15 ustawy o pomocy społecznej)

  Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny.

  Do dochodów nie wlicza się:

  •  alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób;
  • jednorazowych świadczeń socjalnych;
  • świadczeń w naturze;
  • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej;
  • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

  W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

  Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną: 

  Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
  Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej wiąże się m.in.:

  • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień;
  • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną;
  • nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych;
  • odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

  Nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną; mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji   o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

       Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować pracownika socjalnego o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się  z podstawą do przyznania świadczeń.
      Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz uznanie pobranych świadczeń za nienależnie.
      Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

  Do zadań MOPS należy:

  1. Pomoc osobom bezdomnym
   Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie miejsca noclegowego w Ośrodku Pomocy Bezdomnym. Osoby bezdomne mogą skorzystać z innych form pomocy społecznej w miarę zgłaszanych potrzeb. Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.
  Informacji udziela mgr Małgorzata Kułaga specjalista pracy socjalnej MOPS
  tel. 216-42-60 w. 38

  2. Zasiłek celowy i celowy specjalny
  Zasiłki celowe przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby , w szczególności na pokrycie w całości lub części : koszt zakupu leków i leczenia, remontu mieszkania, kupna opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu. Może być przyznany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej lub ekonomicznej. Jest to świadczenie o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin, służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej. Kryterium uprawniające do zasiłku celowego jest takie samo jak w przypadku zasiłku stałego i okresowego. Wysokość przyznanego świadczenia, jak również podwyższenie kryterium dochodowego / w przypadku zasiłku celowego specjalnego / będzie zależało od decyzji gminy.

  3. Zasiłek okresowy
  Zasiłek okresowy może być przyznany ze względu na : długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia - gdy posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Czasokres pobierania zasiłku indywidualnie ustala ośrodek pomocy społecznej. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi: 50%  różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby lub rodziny.

  4. Zasiłek stały
  Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego po 18 roku życia lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku ustala się jako różnicę między kryterium a posiadanym dochodem ( alimenty, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny, inne świadczenia otrzymywane w formie pieniężnej np. z tytułu dzierżawy). Maksymalna kwota zasiłku wynosi aktualnie 604,-zł,- ; wysokość zasiłku nie może być niższa niż 30,-zł. W czasie pobierania zasiłku ośrodek opłaca również składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli osoba otrzymująca zasiłek nie jest zgłoszona do ubezpieczenia z innego tytułu. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej - zasiłek stały nie przysługuje.

  5. Dożywianie
  Dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie nauki może być przyznana pomoc w postaci obiadów w szkole finansowanych przez Ośrodek. Pomoc ta przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
   Na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020/ przyznawana jest pomoc w postaci dożywiania / obiady /dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej orz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

  6. Pomoc cudzoziemcom - cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą udziela się pomocy w formie świadczeń pieniężnych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ramach Indywidualnego Programu Integracji na okres 12 m-cy. Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złożył wniosek z dokumentacją. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonkę, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą ( Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozdział 5).
   

  7. Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  Osobie, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną a także pomocą :
  - pieniężną na usamodzielnienie
  - pieniężną na kontynuowanie nauki
  - w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
  - w uzyskaniu zatrudnienia
  - na zagospodarowanie – w formie rzeczowej

  Informacji udziela mgr Zbigniew Mrozek kierownik działu świadczeń MOPS,
  tel. 216-42-60 w. 26

  8. Opieka nad rodziną i dzieckiem

  W Łomży utworzne zostało Centrum Pieczy Zastępczej (CPZ) ul. M.C. Skłodowskiej 5, 18-400 Łomża, które zajmuje się pieczą zastępczą w mieście. W MOPS w Łomży przyjmowane są natomiast wnioski o pomoc finansową dla rodzin zastępczych na przebywające w tych rodzinach dzieci.

  Informacji udziela mgr Zbigniew Mrozek kierownik działu świadczeń MOPS,
  tel. 216-42-60 w. 26

  9. Pomoc rzeczowa.
  Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zgłaszającym konieczność skorzystania z pomocy rzeczowej wydawane są skierowania do Caritas w Łomży , gdzie mogą również korzystać z bezpłatnych posiłków.

  10. Usługi opiekuńcze.
  Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za usługi naliczana jest na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej.
  Informacji udziela Iwona Wądołowska pomoc administracyjna MOPS
  tel. 216-42-60 w. 27

  11. Kierowanie do domów pomocy społecznej

  I. WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego;
   •  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania całodobowej opieki;
   •  Aktualna decyzja o świadczeniu emerytalnym/rentowym lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego;
   • Wywiad środowiskowy u osoby zainteresowanej i osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty  przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej.

  II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. Dworna 23B

  III. OPŁATY

  Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu netto
  • małżonek, zstępni (dzieci, wnukowie) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie), jeżeli dochód netto jest wyższy niż 300% ustawowego kryterium dochodowego (w aktualnym stanie prawnym są to kwoty: w przypadku jednoosobowego gospodarstwo domowego – 1902 zł, w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego - 1542 zł na osobę w rodzinie)
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w punkcie 1 i 2.

  IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

  • Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w przeciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w przeciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z urzędu lub dnia złożenia wniosku.
  • Sprawa załatwiana jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej

  V. TRYB ODWOŁAWCZY

  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  VI. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 930) i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964)

  VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

  Typy domów pomocy społecznej, dla:

  • osób w podeszłym wieku
  • osób przewlekle somatycznie chorych
  • osób przewlekle psychicznie chorych
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  • osób niepełnosprawnych fizycznie
  • osób uzależnionych od alkoholu

   

  Informacji udziela mgr Zbigniew Mrozek – Kierownik Działu Świadczeń Środowiskowych tel. 86 216 42 60 w. 26

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 15.03.2017
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 15.03.2017
  Dokument oglądany razy: 1406
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży