K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl
  Ta strona została usunięta dnia: 12.02.2019, z powodu:
  nieaktualna

  Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

   

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


  Prezydent Miasta Łomża informuje Mieszkańców Łomży, iż na terenie miasta funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z obowiązującą ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. ( Dz. U z 2017 r.  poz. 2030 ze zm. ).

  Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Łomża.

  Na terenie Łomży zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (według harmonogramu określonego w załączniku):

  1. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B,
  2. w budynku przy ul. Nowej 2 lok. 328, 
  3. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Reymonta.

  CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 ROKU? 

  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, 
  • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,  
  • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie  od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji,
  • Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

  NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE w 2019 r. obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości  tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zabezpieczenia społecznego.

  Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

  Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

   

  JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ? 

  Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu: (86) 216 63 19.  Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

  KOMU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

  Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  Osoba uprawniona przed uzyskaniem  nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Do pobrania:

  Punkty niedpłatnej pomocy prawnej

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 12.02.2019
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 12.02.2019
  Dokument oglądany razy: 1753
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży